Free Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း 1.0.12 for Android 10.0 | 8 Reviews | 0 Posts Pyaw Ga Sar Download APK(80.6 MB) Versions Modded APK

Free Happy Fish — Modded APK

  • What is a Modded APK:

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Modded APK and it is shared on several websites.

FreeHappy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း latest Version Modded APK Files.

Happy Fish ငါးဖမ္း--လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း 1.0.12 screenshots 1

 

Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း Hacker APK Mod Files Description: ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း-Happy Fish ငါးဖမ္းလာေနသည္။မ်ားျပားေသာဆုလာဘ္၊လွပေသာျမင္ကြင္း၊ႂကြယ္၀ေသာကစားနည္းႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာဂိမ္းခံစားခ်က္ ဤဂိမ္းတြင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ဤဂိမ္းကစားလွ်င္သင္ယခင္က မေတြ႕ရွိေသာအံ့ၾသဖြယ္ရာလည္းရႏုိင္ပါသည္။ငါးႏွင့္Bossမ်ားျပားႂကြယ္၀ျခင္း၊ေရႊဒဂၤါးအေျမာက္အျမားရႏုိင္ျခင္းႏွင့္ငါးလြယ္ကူစြာပစ္ႏုိင္ျခင္းသည္ သင့္ကုိဆြဲႏုိင္ပါသည္။Happy Fish ငါးဖမ္းဂိမ္း၀င္၍သူမ်ားႏွင့္အတူငါးဖမ္းၾကစုိ႔။

【အျမန္ၿပိဳင္ပြဲသစ္ကုိလ်င္ျမန္စြာပါ၀င္ၾက】
အျမန္ၿပိဳင္ပြဲသစ္ကုိမြမ္းမံလာေနသည္။မ်ားျပားေသာၿပိဳင္ပြဲတြင္ႂကြယ္၀ေသာဆုလာဘ္ရွိသည့္အျပင္တရားမွ်တစြာၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္သည္။ကုိယ့္စြမ္းရည္ကုိအစစ္ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကစုိ႔။

【ကစားကြင္းမ်ဳိးစံုရွိေသာေၾကာင့္ကစားနည္းမ်ားစြာခံစားႏုိင္】
မတူညီေသာေရေအာက္ကစားကြင္းမ်ားတြင္ပုိမုိလွပေသာျမင္ကြင္းၾကည့္႐ႈႏုိင္၍ငါးပစ္ျခင္းပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္ပါသည္။ေရႊဒဂၤါးအဆက္မျပတ္ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္စူပါဝမ္းသာမႈကုိခံစားႏုိင္ပါသည္။

【ငါးမ်ားလြယ္ကူစြာဖမ္းမိၿပီးေနာက္ေရႊဒဂၤါးမ်ားျပားရႏုိင္】
ၾကြယ္၀ေသာငါးမ်ားႏွင့္Bossပစ္ေသာအခါ လြယ္ကူစြာပစ္ေသႏုိင္ေသာေၾကာင့္ေရႊဒဂၤါးမ်ားစြာရမည္။

【အားေကာင္းေသာအေျမာက္ပစ္စင္မ်ားအထူးဂုဏ္ရည္ရွိၾက】
အားေကာင္းေသာအေျမာက္ပစ္စင္မ်ားသည္အဆက္မျပတ္ပစ္ႏုိင္၍အထူးဂုဏ္ရည္လည္းရွိေသာေၾကာင့္ကစားသူအတြက္ပုိေကာင္းသည့္ငါးဖမ္းခံစားခ်က္ေပးႏုိင္ပါမည္။

【ကစားသူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍Onlineတြင္ငါးဖမ္းဂိမ္းေဆာ့ၾကေန】
Onlineတြင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ငါးဖမ္းဂိမ္း၏ေပ်ာ္ရႊင္မူခံစားႏုိင္ပါသည္။

【ဆုလာဘ္လက္ေဆာင္မ်ားျပားေပး】
ဂိမ္း၀င္လွ်င္ေရႊဒဂၤါးမ်ားစြာေပးမည္။ေန႔တုိင္းတာဝန္၊ပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈပါလွ်င္အက်ဳိးအျမတ္လည္းရွိမည္။ဂိမ္းတြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေကာင္းေသာကစားနည္းသည္ ကစားသူအတြက္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိေပးႏုိင္ပါမည္။

ပုိမုိမ်ားျပားေသာဂိမ္းဆုလာဘ္သုိ႔ဂိမ္းအခ်က္အလက္ကုိရခ်င္လွ်င္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏Facebook FanpageကုိFollowပါ။https://www.facebook.com/happyfish8888

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္သင္ကကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ဂိမ္းအတြက္ေပးေဆာင္ေသာအၾကံဉာဏ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာယူခ်င္ပါသည္။ေမးခြန္းရွိလွ်င္Facebookတြင္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္သင့္ေမးခြန္းကုိအျမန္ဆံုးေျဖေပးပါမည္။
Popular fishing game in Myanmar – Happy Fish Fishing is coming. Many rewards, beautiful scenery, rich gameplay and great gameplay feel can be found in this game.

သစ် Join the new fast race fast】
A new speed race is being updated. In many races, there are rich prizes and you can compete fairly. Let’s really compete.

မျိုးစုံ There are many playgrounds to enjoy many games】
You can enjoy more beautiful views in different underwater playgrounds and enjoy fishing. You can enjoy super gold coins continuously.

【Earn lots of gold coins after catching fish easily】
When shooting a boss with rich fish, you can easily shoot and kill a lot of gold coins.

ကောင်းသော Powerful artillery shells have special properties】
Powerful artillery can fire continuously and has a special fishing effect, giving the player a better fishing experience.

သောင်း Tens of thousands of players are playing fishing games online】
Enjoy fishing games with others online.

ပြား Give lots of rewards】
If you enter the game, you will get a lot of gold coins. If you have daily responsibilities and festival activities, you will also benefit.

Follow our Facebook Fanpage for more game rewards or game information. Https://www.facebook.com/happyfish8888

We would love to hear from you if you have any questions about our game. If you have any questions, feel free to contact us on Facebook and we will get back to you as soon as possible.
၁။ၿပိဳင္ပြဲတြင္အျမန္ၿပိဳင္ပြဲကစားနည္းထည့္လာျခင္း
၂။ခရစ္စၥမတ္လႈပ္ရွားမႈ
၃။စြမ္းအားအမွတ္ကုန္ဆုိင္ထည့္လာျခင္း
၄။ပတ္စဥ္တာဝန္ျပင္ဆင္ျခင္း

Game Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း
Version Latest
Category Casual
Requirements Android 4.4+
Users 4285+
Rating 10.0
Installed 500,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.yichao.google.buyu
Play-Store Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း

New Features In Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္း :

  • Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္းUnlimited gold/stones.
  • Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္းApk Bug Fixed.
  • Happy Fish ငါးဖမ္း–လူႀကိဳက္မ်ားေသာငါးဖမ္းဂိမ္းFree Apk files with 4x speed-up.